Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Spółka z o.o.

Regulaminy

Uchwała Nr XXXIV/291/06

Rady Gminy Mircze

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mircze.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z póz. zm.) Rada

Gminy Mircze uchwala „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

obowiązujący na terenie Gminy Mircze.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa prawa i obowiązki zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz

odbiorców usług, a także zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń

wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą

urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Mircze.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póz. zm.),

2) umowa – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

b) umowa o zaopatrzenie w wodę,

c) umowa o odprowadzanie ścieków.

3) odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z zakładem wodociągowo-kanalizacyjnym,

4) osoba korzystająca z lokalu - osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę

korzystająca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,

5) zakład wodociągowo-kanalizacyjny – należy rozumieć zakład, który prowadzi

działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego

odprowadzania ścieków,

6) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzna instalacje

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy

nieruchomości gruntowej,

7) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego siec wodociągową

z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz

z zaworem za wodomierzem głównym,

8) siec - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące

w posiadaniu zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego,

9) ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26

lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91,

poz. 876),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy

kanalizacyjne,

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,

10) ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz

u7ytecznosci publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbli7onym składzie pochodzące

z tych budynków,

11) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane

urządzeniami słu7acymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji

i oczyszczania ścieków komunalnych,

12) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,

13) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych

słu7acych do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

14) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych

ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

15) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia słu7ace do magazynowania i uzdatniania wód, sieci

wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

16) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący

się na każdym przyłączu wodociągowym,

17) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegająca na odprowadzaniu

i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny,

18) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu

i dostarczaniu wody, prowadzona przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny.

§ 2.

Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na

podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorca.

 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody

i odprowadzania ścieków

 

§ 3.

1.Minimalna ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawarta

przez zakład z odbiorca.

2. Poziom świadczonych usług zakładu w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania

wody i odprowadzania ścieków określają stosowne pozwolenia wodnoprawne wydane na

podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

1. Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych

urządzeń, a szczególności:

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spo7ycia przez ludzi

w sposób ciągły i niezawodny;

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej

z warunków technicznych przyłączenia;

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie

obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej

i warunkach przyłączenia nieruchomości;

4) okresla dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen odbieranych scieków, a tak7e

kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi

przepisami;

5) zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody

w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu;

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń

powstałych z winy odbiorcy;

7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu,

za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;

8) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

9) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza

i zawarciu umowy;

10) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego;

11) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na tablicy ogłoszeń

w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

1. Minimalne ciśnienie wody w miejscu wpięcia powinno wynosić nie mniej ni7

0,05 Ma (0,5 kg/cm2).

2. Jakość wody winna spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.

3. W przypadku niedotrzymania parametrów wody stwarzających potencjalne zagro7enie dla

zdrowia wynikające z jakości takiej wody zakład informuje ludność w sposób

zwyczajowo przyjęty.

4. Za zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w budynku odpowiada właściciel

nieruchomości.

5. Zakład odbiera ka7da ilość ścieków odpowiadająca ilości pobranej wody – dotyczy to

odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

§ 6.

Zakład jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy, o jakości wody

przeznaczonej do spo7ycia przez ludzi nie rzadziej ni7 raz w roku.

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 7.

1. Zakład na podstawie wniosku dotyczącego zawarcia umowy przedło7onego przez

odbiorcę zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy.

2. Zakład mo7e odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie

ścieków z właścicielem lub zarządca budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi

z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione jednocześnie wszystkie następujące

warunki:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposa7ona w wodomierze, zainstalowane

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach

czerpalnych,

2) jest mo7liwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez zakład

wodociągowo-kanalizacyjny z właścicielem lub zarządca,

3) właściciel lub zarządca rozlicza, ró7nice wskazań między wodomierzem głównym

a suma wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje

nale7nosci wynikające z ró7nicy wskazań między wodomierzem głównym a suma

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

5) właściciel lub zarządca określił warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych

znajdujących się poza lokalami,

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządca sposób przerwania dostarczania wody

do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez

mo7liwosc przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się zało7enie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządca sposób przerywania dostarczania wody

z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody

do lokali. Właściciel lub zarządca przed zło7eniem wniosku, o którym mowa w ust. 2,

jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń,

oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za

dokonywane przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny rozliczenie.

3. Umowa winna w szczególności zawierać ni7ej wymienione postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz

warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych

będących w posiadaniu odbiorcy usług,

5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

4. W umowach dotyczacych odprowadzania scieków zakład uwzglednia postanowienia

o poziomie dopuszczalnych zanieczyszczeń ścieków, warunków wprowadzania ścieków

do urządzeń kanalizacyjnych.

5. Zakład ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku

wielolokalowego je7eli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemo7liwiajace

jej spełnienie, w szczególności warunki uniemo7liwiajace ustalenie nale7nosci za

dostarczona wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym

budynku, w terminie określonym w umowie.

6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług

odprowadzania ścieków, zakład mo7e zawrzeć jedna umowę o zaopatrzenie w wodę

i odprowadzanie ścieków.

 

§ 8.

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mo7e być zawarta na

czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać mo7liwosc jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy mo7e nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia zakładu od umowy.

4. Zakład mo7e odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne je7eli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie

z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił nale7nosci za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące

po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach

prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiecie urządzenia pomiarowego,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to

jest bez zawarcia umowy, jak równie7 przy celowo uszkodzonych albo pominiętych

wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych

5. Zakład, który odciął wodę z przyczyny o której mowa w ust. 4 pkt.2 jest obowiązany do

równoczesnego udostepnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do

spo7ycia przez ludzi i poinformowania o mo7liwosciach korzystania z tego punktu.

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia

przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych

punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz

odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody

lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

6. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez zakład środków technicznych

uniemo7liwiajacych dalsze korzystanie z usług.

§ 9.

1. Odbiorca usług składa do zakładu pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie

określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci,

a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków

świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po

wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje

po zło7eniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

2. Zakład w terminie do 21 dni od daty zło7enia wniosku przedkłada odbiorcy do podpisu

projekt umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 maja odpowiednie zastosowanie równie7 w przypadku składania

przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów

z osobami korzystającymi z lokali.

§ 10.

1. Zakład okresla trzymiesieczny cykl rozliczen obowiazujacy odbiorców oraz skutki

niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Termin zapłaty zakład wskazuje w umowie.

§ 11.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący

pogorszenia jakości usług świadczonych przez zakład oraz nie utrudniający działalności

zakładu, a w szczególności do:

1) u7ytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący mo7liwosc wystąpienia

awarii, ska7enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na

skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub

wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) monta7u i utrzymania zaworów antyska7eniowych w przypadkach i na warunkach

określonych odrębnymi przepisami,

3) u7ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) informowania zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat

za odprowadzanie ścieków,

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza

kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci

oraz pisemnej umowy zawartej z zakładem,

6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy

wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym

włącznie,

7) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania zakładowi terenu

w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych,

kanalizacyjnych i przyłączy.

 

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 12.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są

prowadzone przez zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen

i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 13.

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach

wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy

zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych z uwzględnieniem różnicy

wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a suma odczytanych wodomierzy

przy punktach czerpalnych.

3. Strony ustalają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu

zapłaty jak równie7 sposób uiszczania opłat.

4. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku

uregulowania nale7nosci.

5. Odbiorca reguluje nale7nosci za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki na podstawie

faktur wystawianych przez zakład w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

§ 14.

W przypadku braku wodomierza głównego ilość zu7ytej wody określa się na

podstawie przecietnych norm zu7ycia okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zu7ycia wody (Dz. U.

Nr 8, poz. 70).

§ 15.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobieranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w czasie

6 okresów obrachunkowych przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest

to możliwe na podstawie średniego zu7ycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku awarii wodomierza zamontowanego po raz pierwszy, ilość zużytej wody ustala

się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z rozporządzeniem jak

wyżej.

§ 16.

l. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń

pomiarowych zainstalowanych na koszt odbiorcy usług.

2. W razie przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala

się jako równa ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

§ 17.

W przypadku niesprawności urządzeń pomiarowych, je7eli umowa nie stanowi

inaczej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości

odprowadzanych ścieków w czasie 6 okresów obrachunkowych przed stwierdzeniem

niesprawności urządzeń pomiarowych, a gdy nie jest to mo7liwe na podstawie średniego

odprowadzania ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego.

§ 18.

W rozliczeniach ilosci odprowadzanych scieków, ilosc bezpowrotnie zu7ytej wody

uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zu7ycia na ten cel ustalona jest

na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług zgodnie

z obowiązującymi przepisami, dopuszczonego do eksploatacji przez zakład.

§ 19.

1. Na przełomie zmiany taryf nale7nosc za ilość wody i odprowadzanych ścieków

naliczona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania starej i nowej taryfy w okresie

obrachunkowym w trakcie, którego nastąpiła zmiana taryf.

2. W przypadku niemo7liwosci odczytania wskazań wodomierza głównego lub urządzeń

pomiarowych, zakład do obustronnych rozliczeń przyjmuje ilość doprowadzonej wody lub

odprowadzonych ścieków równa ilości wynikającej z poprzedniego odczytu.

3. W przypadku powstania nadpłaty, będzie ona zaliczona na poczet przyszłych nale7nosci,

a na pisemne 7adanie odbiorcy usług, zakład zwraca różnice w ciągu 14 dni od daty

złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 20.

Przy rozliczeniach z odbiorcami usług, zakład obowiązany jest stosować taryfy

zatwierdzone uchwała Rady Gminy w Mircze bądź je7eli Rada Gminy nie podejmie uchwały

w stosownym terminie, taryfy zweryfikowane przez wójta, które wchodzą w 7ycie po upływie

70 dni od dnia zło7enia wniosku o zatwierdzenie taryf.

§ 21.

Taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze – zgodnie

z terminem przewidzianym w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków.

§ 22.

1. Taryfy obowiązują przez 1 rok.

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 mogą być przedłu7one na okres nie dłu7szy ni7 o 1 rok.

3. Zmiany taryf nie wymagają zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie

ścieków.

§ 23.

1.Zakład obciąża Gminne Mircze na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za

wodę:

1) pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

2) cele ppo7.

3) zużyta do zasilania publicznych fontann,

4) zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

2. W przypadku braku opomiarowania poboru wody na powyższe cele, obciążenie następuje

na podstawie uzgodnień umownych pomiędzy gmina a zakładem.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 24.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się

na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej

„warunkami przyłaczenia” zło7ony przez osobe ubiegajaca sie o przyłaczenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej mo7e występować

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona

do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego dane,

2) adres podłączanej nieruchomości,

3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) datę i podpis wnioskodawcy.

§ 25.

Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy

wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis jego

statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2) aktualna mape sytuacyjna okreslajaca usytuowanie nieruchomosci wzgledem

istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń

uzbrojenia terenu.

§ 26.

1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie

dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych możliwe jest

wydłużenie terminu po wcześniejszym powiadomieniu wnioskodawcy.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami

odbiorcy,

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

4) dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

5) termin wa7nosci warunków przyłączenia.

§ 27.

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej mo7e nastąpić po spełnieniu

warunków przyłączenia, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po

spełnieniu warunków w niej określonych.

§ 28.

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do

rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-monta7owych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe

oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upowa7nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony

w protokołach, których wzory określa zakład.

§ 29.

Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru

opisanego w rozdziale IX.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 30.

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane

bez uzyskania zgody zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.

2. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach

wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy.

§ 31.

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu

cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy

odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności -

jest granica nieruchomości gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność

zakładu i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności w przypadku

lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy

odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwsza studzienka licząc od strony budynku.

4. W przypadku przyłacza kanalizacyjnego stanowiacego własnosc odbiorcy usługi

dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce

połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VII

Sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci

kanalizacyjnej ścieków

 

§ 32.

W przypadku awarii, o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia

w wodę lub odprowadzania ścieków zakład winien uprzedzić bezzwłocznie odbiorców

w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 33.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz

przewidywanym obni7eniu jej jakości zakład powinien poinformować odbiorców w sposób

zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 34.

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej dobę, zakład powinien

zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji

i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobrana z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie

cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 35.

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń

pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi

lub skutkami niskich temperatur a tak7e prawidłowe utrzymanie studzienki czy te7

pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym

w jego posiadaniu. W przypadku braku działań w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia,

zakład mo7e usunąć awarie we własnym zakresie a kosztami obcia7yc odbiorcę.

3. Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu zabudowy, trwałych nasadzen nad

przyłączeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie o szerokości 2 metrów

z ka7dej strony.

§ 36.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania zakładu

o wszelkich:

1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

w tym o zerwaniu plomby,

2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie

sieci.

§ 37.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania nale7nosci za dostawę

wody i odprowadzanie ścieków.

§ 38.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania zakładu o zmianach

własnościowych nieruchomości lub zmianach u7ytkownika lokalu.

 

Rozdział IX

Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza

§ 39.

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, zakład dokonuje sprawdzenia

zgodności wykonanych prac z wydanymi przez zakład "Warunkami przyłączenia do sieci

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

2. Je7eli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały

równie7 obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych,

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru

przyłącza mo7e być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są

przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uczestników procesu

budowlanego przy udziale przedstawicieli zakładu.

4. Sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez zakład "Warunkami

przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza jest

wykonywane przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) nale7y zgłaszać przed zasypaniem.

§ 40.

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, zakład

uzgadnia jego termin, na nie dłu7ej jednak ni7 trzy dni po dacie zgłoszenia.

2. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokoły zgodności wykonania prac z warunkami

przyłączeniowymi określa zakład.

§ 41.

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę,

3) inne warunki odbioru, np. zamkniecie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość,

elementy uzbrojenia)

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4) uwagi dotyczące ró7nic pomiędzy projektem a realizacja przyłącza.

Rozdział X

Standardy obsługi odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie

zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 42.

Zakład winien zapewnić odbiorcom nale7yty poziom usługi.

§ 43.

Zakład zobowiązany jest do udzielania na 7yczenie odbiorcy lub z własnej

inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji

objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 44.

W przypadku stwierdzenia przez zakład lub organ inspekcji sanitarnej obni7enia

jakości dostarczanej wody mo7e przysługiwać upust na zasadach określonych w umowie.

§ 45.

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw

w dostawach wody, odbiorca usług mo7e zło7yc pisemna reklamacje w terminie 7 od dnia,

w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa

została wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja mo7e zostać wniesiona w innych ni7 wymienione w ust. 1 przypadkach

niewykonania lub nienale7ytego wykonania usługi.

3. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji

w rejestrze reklamacji zakładu.

4. Zakład rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłu7ej jednak, ni7 w terminie 14 dni od

dnia jej wniesienia.

5. Zakład udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej.

6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedz na

reklamacje winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji zakład powiadamia odbiorcę o wyniku

rozpatrzenia, a tak7e o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub

nale7nosci.

8. Na wniosek odbiorcy usług zakład mo7e zaliczyć odszkodowania lub nale7nosc na poczet

przyszłych nale7nosci.

 

Rozdział XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 46.

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo7arowe z sieci będącej

w posiadaniu zakładu są jednostki ochrony przeciwpo7arowej.

§ 47.

Pobór wody na cele przeciwpo7arowe z sieci będącej w posiadaniu zakładu

dokonywany jest z hydrantów ppo7.

§ 48.

Rozliczenia za wodę pobrana na cele ppo7. dokonywane są raz w roku

z uwzględnieniem § 24.

 

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 49.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,

a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póz. zm.) wraz z przepisami

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 50.

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny zobowiązany jest do udostepnienia na 7adanie

odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 51.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 52.

Z dniem wejścia w 7ycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/64/03 Rady

Gminy Mircze z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków.

§ 53.

Uchwała wchodzi w 7ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Ryszard Zwolak

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny