Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Spółka z o.o.

umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

UMOWA Nr ............/WŚ/2016
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
zawarta dnia ……………………….. r. w Mirczu pomiędzy
Gminnym Zakładem Komunalnym w Mirczu,
ul. Młyńska 2A; 22-530 Mircze, NIP 919-16-79-667
zwanym w dalszej treści umowy „Zakładem”, w imieniu którego działają:
mgr inż. Roman Szlingiert – kierownik zakładu
mgr Zbigniew Sienicki – główny księgowy
a
Panem/Panią …………………………………..
zam. ………………………………………….. NIP ………………… PESEL …………………….
właścicielem lokalu/budynku, zwanym w dalszej treści „Odbiorcą”,
o treści następującej:
§ 1.
1. Strony oświadczają, że zawierają umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na warunkach określonych w niniejszej umowie i w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na terenie Gminy Mircze oraz warunkach przewidzianych Ustawą z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).
2. Odbiorca oświadcza, że jest właścicielem lokalu/ budynku położonego w ............................ przy ul. ................................ nr ........., budynek/lokal jest wyposażony w stosowny wodomierz..
§ 2.
1. Zakład zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie wymienionym w § 1.
2. Miejscem dostarczania wody jest zawór główny przed instalacją wewnętrzną budynku.
3. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej.
§ 3.
Do obowiązków Zakładu należy zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do wykonania dostawy wody w określonej ilości i wymaganej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem.
§ 4.
Zakład odpowiada za jakość wody dostarczonej do zaworu głównego, natomiast Odbiorca za jakość wody od tego zaworu tj. w instalacji wewnętrznej budynku.
§ 5.
Odbiorca zobowiązuje się do:
1) utrzymania we właściwym stanie technicznym należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
2) wprowadzania do kanalizacji ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji instalacji, sieci i innych urządzeń kanalizacyjnych,
3) umożliwienia osobom reprezentującym Zakład, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wstępu na teren nieruchomości/ budynku należącego do Odbiorcy w celu:
a) zainstalowania lub demontażu wodomierza,
b) przeprowadzenia kontroli wodomierza lub wodomierzy i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci,
c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład,
d) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu/budynku lub punktu czerpalnego poza lokalem/budynkiem.
§ 6.
1. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku oraz należącego do niego
przyłącza należą do Odbiorcy.
2. Naprawa, konserwacja i legalizacja urządzenia pomiarowego wskazującego ilość odprowadzanych ścieków należą do Odbiorcy.
3. Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. Jeżeli sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdzi zgłoszonej przez Odbiorcę jego niesprawności, Odbiorca pokryje koszty tego sprawdzenia
4. Zakład ma prawo zażądać od Odbiorcy dodatkowej legalizacji lub wymiany urządzenia pomiarowego ścieków należącego do Odbiorcy. W przypadku stwierdzenia prawidłowości działania tego urządzenia wszelkie koszty związane z wymiana , legalizacją i sporządzeniem oceny technicznej ponosi Zakład.
2
5. Treść ust. 4 ma zastosowanie do urządzenia pomiarowego ścieków należącego do Odbiorcy.
6. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu, jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie a kosztami obciążyć Odbiorcę.
7. Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu zabudowy, trwałych nasadzeń drzew nad przyłączeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie o szerokości 2 metrów z każdej strony.
§ 7.
1. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane następującymi okolicznościami:
1) działaniem siły wyższej albo wyłączną winą Odbiorcy,
2) awarią sieci na czas niezbędny do wykonania prac związanych z jej usunięciem,
3) brakiem wody w ujęciu spowodowanym niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami,
4) zanieczyszczeniem ujęcia wody w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia,
5) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,
6) planowanymi przerwami związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy,
7) innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy.
2. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Zakład zobowiązany jest powiadomić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin, na siedem dni przed planowanym terminem.
3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Zakład zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.
§ 8.
1. Rozliczenie za usługi świadczone przez Zakład dla Odbiorcy odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat i stanowi iloczyn tych cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Ilość pobranej wody przez Odbiorcę ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
3. Jeżeli Odbiorca nie jest wyposażony w urządzenie pomiarowe, strony umowy przyjmują, że ilość odprowadzonych ścieków równa jest ilości dostarczonej wody. W rozliczeniach tych ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
§ 9.
1. Odczyt wodomierza i urządzenia pomiarowego następuje w okresach kwartalnych, do końca każdego kwartału.
2. Kwotę należności Zakładu za okres rozliczeniowy oraz warunki zapłaty określa wystawiona przez Zakład faktura w terminie określonym w fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wystawienia lub dostarczenia w inny sposób.
3. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego, faktury za świadczone usługi będą wystawiane na kwotę należności ustaloną według zasad wynikających z § 10 umowy.
4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Zakład będzie obciążało Odbiorcę ustawowymi odsetkami za zwłokę.
§ 10.
W przypadku stwierdzenia niesprawności działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego jej zużycia w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
§ 11.
1. Zakład ma prawo odciąć dostawę wody do budynku lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne budynku, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz Odbiorcę jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,
4) stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
5) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia umowy, jak i przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Zakład ma prawo odciąć dostawę wody do punktu czerpalnego należącego do Odbiorcy jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w ust. 1.
3. W przypadku odcięcia dostaw wody w sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2, Zakład zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania osób określonych w ust. 1 o miejscu i sposobie udostępnienia tego punktu.
4. Zakład wznowi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w ciągu 48 godzin od ustania przyczyny odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
3
5. Odcięcie dostawy wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne podłączenie i otwarcie następuje na koszt Odbiorcy.
§ 12.
1. Zakład określa taryfę cen i stawek opłat na 1 rok, która podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mircze w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Gminy o jej zatwierdzeniu lub w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem jej w życie na zasadach określonych w art. 24 ust. 5 b i 8 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 .
2. Taryfa obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadomienia.
3. Zmiana Taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy ani wypowiedzenia jej warunków, jednakże Odbiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W dniu zawarcia umowy obowiązują następujące ceny i stawki zatwierdzone Uchwałą Nr IV/35/2015 Rady Gminy Mircze z dnia 27 lutego 2015 roku:
a) Za pobieraną wodę z wodociągów gminnych – 2,80 zł netto za 1 m3 plus należny podatek VAT (8%)
b) Za wprowadzanie ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Mircze – 7,35 zł netto za 1 m3 plus należy podatek VAT (8%)
§ 13.
1. Odbiorca może domagać się od Zakładu obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczenia wody
o pogorszonej bądź złej jakości oraz ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody.
2. Roszczenie z tytułu dostawy wody o pogorszonej jakości rozpatrywane jest na podstawie zgłoszonej w tym celu reklamacji, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
§ 14.
1. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Zakład na piśmie, w terminie 7 dni, o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy, jej wygaśnięcia oraz fakcie przejścia prawa do budynku objętego umową na inną osobę.
2. W przypadku zmiany przez Odbiorcę adresu do korespondencji wskazanego w umowie bez powiadomienia o tym Zakładu, korespondencje oraz faktury wysyłane na wskazany w umowie adres uważa się za doręczone.
3. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje odpowiedzialność odszkodowawczą Odbiorcy wobec Zakładu.
§ 15.
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z tym, że Zakład może wypowiedzieć umowę jedynie w wypadku zaistnienia podstaw do odcięcia wody bądź zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nieusunięcia przyczyny tego odcięcia bądź zamknięcia.
3. Strony, w wyniku porozumienia, mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.
§ 16.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 17.
Traci moc dotychczas zawarta umowa na zaopatrzenie w wodę.
§ 18.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy, o której mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 19.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.
...........................................................                         ...................................................
...........................................................
        ZAKŁAD                                                                                     ODBIORCA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny