Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Spółka z o.o.

ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze

Przejdź do treści

Dostawa drutu

GZKU/1/1/2024                                                            Mircze dnia 19.01.2024 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 złotych.

Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710) proszę o złożenie oferty na:

dostawę drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

Wspólny słownik zamówień: kod  44333000-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych pozyskanych na specjalistycznej linii sortowniczej;. Szacunkowa ilość zamówienia: ok. 6 000 kg.

Parametry techniczne drutu:

- średnica: Ø=3,2 mm

- wykonany zgodnie z normą PN EN-10016 i PN-67/M-80026  lub równoważną

- pakowany w kręgi o średnicy zewnętrznej nie większej niż 850 mm, oliwiony

- 16 kręgów o wadze w 1 kręgu ok. 250 kg oraz 20 kręgów o wadze w 1 kręgu ok. 100 kg.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Termin wykonania

-

Okres gwarancji

-

Termin płatności

-

1.       Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

3.     Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2024 roku, do godz. 1000, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu spółka z organiczną odpowiedzialnością, ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

4.       Termin związania ofertą: 30 dni

5.      Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 56
Utworzono dnia: 19.01.2024

Historia publikacji

  • 19.01.2024 12:42, Administrator główny
    Edycja strony: Dostawa drutu
  • 19.01.2024 12:42, Administrator główny
    Edycja strony: Dostawa drutu
  • 19.01.2024 12:40, Administrator główny
    Dodanie załącznika: wzór umowy