Znak sprawy:

GZK/271/3/8/2022

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

usługi

Wysokość wadium:

20 000,00 zł

Termin składania ofert:

2022-09-22 godz. 10.00

Przedmiot zamówienia:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie ”.

 

nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP

>>>2022/S 160-456781<<<

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 379

Utworzono dnia: 22.08.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.10.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.10.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

22.09.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert

22.09.2022, Administrator główny:

Edycja dokumentu Przetarg nieograniczony GZK/271/3/8/2022

22.09.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Przetarg nieograniczony GZK/271/3/8/2022

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 8 – Identyfikator postępowania na miniPortalu.

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo).

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Specyfikacja Warunków Zamówienia

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014.

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 Wzór umowy

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 Wzór Formularza ofertowego.

22.08.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Przetarg nieograniczony GZK/271/3/8/2022