Znak sprawy:

GZK/271/1/12/2022

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

usługi

Wysokość wadium:

30 000,00 zł

Termin składania ofert:

2023-01-26 godz. 10.00

Przedmiot zamówienia:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie ”.

 

nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP

>>>2022/S 248-725214<<<

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 270

Utworzono dnia: 23.12.2022

Dokument wprowadził:
Ajaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.02.2023, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.01.2023, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Przetarg nieograniczony GZK/271/2/12/2022

26.01.2023, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

26.01.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 6 –Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo).

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3a -JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 8 – Identyfikator postępowania na miniPortalu.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 – Projekt umowy.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 5 –Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza ofertowego.

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Specyfikacja Warunków Zamówienia

23.12.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Przetarg nieograniczony GZK/271/2/12/2022