Znak: GZK/271/2/12/2018                                            Mircze dnia 20.12.2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986) proszę o złożenie oferty na:

zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu.

 

Wspólny słownik zamówień: kod  CPV 15.89.42.00-3 – posiłki gotowe

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 

Szacunkowa ilość zamawianych posiłków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019  roku to ok. 6275 posiłków, dziennie ok. 25 sztuk posiłków. Podana ilość posiłków jest wielkością szacunkową, służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy. Ciepłe posiłki Wykonawca będzie dostarczać w dni robocze na godz. 10:30 własnym transportem do Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Łaskowie, Łasków 69, Gmina Mircze.

 

1.         Posiłki regeneracyjne muszą być podane w formie jednego gorącego dania.

2.         Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

3.         Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji osób.

4.         Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (na przemian „zupa – danie obiadowe”) i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.

5.         Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na wysokim poziomie,  a mianowicie: posiłki będą wykonane ze świeżych produktów, oraz przyrządzone   w dniu dostawy i konsumpcji w lokalu Wykonawcy.

 

Kryteria wyboru oferty i ich waga: cena 100 %

Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.

Stosowne uprawnienia na wykonywanie określonej działalności

3.

 Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2018 roku, do godz. 800, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 506

Utworzono dnia: 20.12.2018

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: zakup posiłków regeneracyjnych

20.12.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE

20.12.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

20.12.2018, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: zakup posiłków regeneracyjnych