GZK/271/2/3/2022                                                         Mircze dnia 16.03.2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 złotych.

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji ładowarki teleskopowej CAT TH408D w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

Wspólny słownik zamówień:

50110000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi,

50116000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeprowadzenie przeglądu i konserwacji ładowarki teleskopowej CAT TH408D (rok produkcji 2019) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze. Zakres czynności podczas przeglądu i konserwacji ładowarki musi być zgodny z zakresem Dokumentacji Techniczno Ruchowej, jak po przepracowaniu 1000 motogodzin. Ostatni przegląd był wykonany przy stanie licznika 3500 motogodzin. Obecny stan wynosi 3980 motogodzin. Planowany zakres czynności podczas przeglądu ładowarki:

- wymiana oleju silnikowego oraz filtra,

- wymiana filtrów powietrza,

- wymiana filtrów paliwowych,

- wymiana oleju w skrzyni biegów oraz filtra,

- wymiana oleju smarowania osi,

- wymiana oleju smarowania zawieszenia,

- sprawdzenie układu chłodzenia,

- sprawdzenie działania układu hamulcowego,

- sprawdzenie układu elektrycznego,

- sprawdzenie układu kierowniczego.

            Po przeprowadzeniu przeglądu i konserwacji ładowarki należy sporządzić protokół z wykonanych czynności zawartych w zapytaniu ofertowym i przekazać Zamawiającemu.

 

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga: cena 100%

Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

    Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

 Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2022 roku, do godz. 1200.

   Termin związania ofertą: 30 dni

    Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 60

Utworzono dnia: 16.03.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Oświadczenie

16.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

16.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Wzór umowy

16.03.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie przeglądu i konserwacji ładowarki teleskopowej

16.03.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie przeglądu i konserwacji ładowarki teleskopowej