GZK/271/1/3/2022                                                         Mircze dnia 09.03.2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 ZŁOTYCH.

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem pomiarów wydajności przepływu powietrza w obiektach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

 

Wspólny słownik zamówień: 

9717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem pomiarów wydajności przepływu powietrza

Wykaz urządzeń:

- Centrale VENTUS:

            - Model VTS VS-30-R-RH/SS                    - 1 szt.

            Nr fab. 8-110-14-2030-00210

            - Model VTS VS-40-R-RH/SS                    - 1 szt.

            Nr fab. 8-110-14-2040-00221

            - Model VTS VS-15-N-M/H-T                    - 4 szt.

            Numery fab. 8-110-14-2015-00211

                                 8-110-14-2015-00212

                                 8-110-14-2015-00213

                                 8-110-14-2015-00214

- Klimatyzatory SAMSUNG Model: AR12HSFSAWKX      - 2 szt.

            Numery seryjne: OB5PPAEF300392X

                                        OB5PPAEF300389J

Zakres czynności konserwacyjnych powinien być zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. W ramach przeglądu i konserwacji central VENTUS przewidziana jest dodatkowo wymiana filtrów, jak podano w poniższej specyfikacji:

- W centrali VTS VS-30-R-RH/SS

filtry kieszeniowe VS B.FLT klasy G4: 428x428x300 – 4 szt.

- W centrali VTS VS-40-R-RH/SS

filtry kieszeniowe VS B.FLT klasy G4: 490x490x300 – 4 szt.

- W centralach VTS VS-15-N-M/H-T

filtry działkowe P.FLT klasy G4: 712x302x50 – 4 szt.;

 

W ramach przeglądu należy także wykonać pomiary wydajności przepływu powietrza na elementach wyciągowych i nawiewnych w hali sortowni odpadów wraz z częścią administracyjno-socjalną i kabiną na trybunie sortowniczej wewnątrz hali oraz przeprowadzić kontrolę i regulację wydajności central.

Wewnątrz hali sortowni odpadów znajduje się 8 punktów nawiewnych i 7 punktów wywiewnych, w kabinie sortowniczej znajduje się 10 punktów nawiewnych i 11 punktów wywiewnych, w budynku administracyjno-socjalnym (parter, I piętro i II piętro) znajduje się 27 punktów nawiewnych i 37 punktów wywiewnych.

Fakt przeprowadzenia konserwacji i wykonania pomiarów należy odnotować w tabeli przeglądów i konserwacji oraz w oddzielnych protokołach pokontrolnych.

 

Wykaz czynności w ramach przeglądu i konserwacji klimatyzatorów SAMSUNG:

            Urządzenie wewnętrzne:

·         Czyszczenie filtra powietrza;

·         Czyszczenie rynienki na kondensat;

·         Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła;

·         Czyszczenie wentylatora krzyżowego;

·         Czyszczenie rurki spustowej kondensatu;

Urządzenie zewnętrzne:

·         Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej i wewnętrznej stronie modułu;

·         Czyszczenie części elektrycznych strumieni powietrza;

·         Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych;

·         Czyszczenie wentylatora;

·         Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora;

·         Czyszczenie rynienki na kondensat.

Ponadto:

·         Oprócz czyszczenia, wykonanie odkażenia przeciwgrzybiczego;

·         Sprawdzenie szczelność urządzeń i instalacji chłodniczej;

·         Sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia płynu, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu;

·         Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych;

·         Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja.

 

 

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga: cena 100%

1.       Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

3.       Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2022 roku, do godz. 1200.

4.       Termin związania ofertą: 30 dni

5.       Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 92

Utworzono dnia: 09.03.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.03.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie przeglądów wentylacji

09.03.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie przeglądów wentylacji

09.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

09.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Oświadczenie

09.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Wzór umowy

09.03.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie przeglądów wentylacji