GZK/271/2/12/2022                                                Mircze dnia 15.12.2022 roku
                                                ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: 
Wykonanie analiz próbek wody z ujęć wody w Mirczu, Małkowie Nowym i Wiszniowie, analizy ścieków z oczyszczalni w Mirczu, Małkowie Nowym i Wiszniowie, analiz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.)
Wyszczególnienie analizy (termin i miejsce będzie ustalany z wykonawcą telefonicznie lub poczta e-mail):
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie:

a) Analiza ścieku technologicznego  z kompostowni, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków – 2 razy w roku w zakresie:  odczyn pH, rtęć, cynk, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom ogólny, zawiesiny ogólne, ChZTCr, BZT5, azot amonowy, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, siarczany.
b) Analiza ścieków deszczowych - 2 razy w roku w zakresie: węglowodory ropopochodne, zawiesiny ogólne.
c) Analiza ścieku przemysłowego  z sortowni, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków – 2 razy w roku w zakresie: odczyn pH, zawiesina ogólna, ChZTCr, BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne.
d) Monitoring  wody – 1  raz w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki. Woda po uzdatnieniu pobrana w budynku administracyjno-socjalnym.
e) Analiza odpadu  o kodzie 19 12 12 (0-80mm) po stabilizacji tlenowej - 12 razy w roku w zakresie: AT4 (aktywność  oddechowa).
f) Analiza odpadu o kodzie  19 05 99 - 12 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277) oraz: ogólny węgiel organiczny (TOC), straty prażenia (LIO), AT4 (aktywność oddechowa).
g) Analiza parametrów odpadu   o kodzie 19 12 12 (>80mm) – 1 raz w roku w zakresie: ogólny węgiel organiczny (TOC) [%], straty prażenia (LIO) [%], ciepło spalania [MJ/kg suchej masy] – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).
h) Pomiar emisji do powietrza 
- 3 razy w roku w zakresie: 
emitor 1: zakres- amoniak pył ogółem, całkowite LZO,
emitor 2: zakres – pył ogółem.
2. Wodociąg Mircze:
a) monitoring  wody – 4 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki
b) monitoring wody – 1 raz w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 - parametry grupy B
3. Wodociąg Wiszniów:
a) monitoring  wody – 2 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki
b) monitoring  wody – 2 razy w roku w zakresie jon amonowy, żelazo, mętność
c) badanie substancji promieniotwórczych stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu Ra-226, Ra-228 - 1 raz w roku
4. Wodociąg Małków Nowy:
a) monitoring  wody – 2 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki
b) analiza wód popłucznych – 6 razy w roku w zakresie: zawiesina ogólna, żelazo
5. Oczyszczalnia Mircze:
a) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków 2 razy w roku próby średnio-dobowe w zakresie : CHZTCr, zawiesina ogólna, BZT5 , substancje ropopochodne
b) analiza osadu ściekowego – 2 razy w roku w zakresie: pH, sucha masa, substancja organiczna, zawartość azotu ogólnego, zawartość azotu amonowego, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk, nikiel, rtęć, miedź, chrom, kadm, ołów, liczba Ascaris sp., liczba Toxocara sp., liczba Trichuris sp., obecność Salmonella sp., obecność specjalnego DNA Salmonella sp.
c) analiza gleby pod kątem stosowania osadu ściekowego + ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego wykorzystania- 2 razy w roku w zakresie: pH, fosfor przyswajalny, miedź, ołów, cynk, rtęć, chrom, kadm, nikel, grupa granulometryczna piasek >0,1 mm, grupa granulometryczna pył 0,1-0,02 mm, grupa granulometryczna cząstki iłowe <0,02 mm.;
6. Oczyszczalnia Wiszniów:
a) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków 2 razy w roku próby uśrednione  w zakresie: CHZTCr, zawiesina ogólna, BZT5.  :
7. Oczyszczalnia Małków Nowy:
a) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków 2 razy w roku próby uśrednione  w zakresie: CHZTCr, zawiesina ogólna, BZT5.  :
Pobór próbek należy do wykonawcy. Po każdym cyklu badań wykonane zostanie sprawozdanie z wyników badań wliczone w koszt usługi. 
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12. 2023 r.
2. Kryteria wyboru oferty i ich waga: Cena: 100%
3. Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):
a) Akredytacja laboratorium upoważniająca do wykonywania badań wymienionych w ofercie.
4. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2022 roku, do godz. 10.00, tel. 505425450.
5. Informacja o wadium: Wadium nie pobiera się
6. Termin związania ofertą: 30 dni
Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.
 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 59

Utworzono dnia: 15.12.2022

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.12.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: Wykonanie analiz w 2023r.

15.12.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: Wykonanie analiz

15.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Wzór umowy

15.12.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

15.12.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe: Wykonanie analiz