GZK/271/2/1/2020                                           Mircze dnia   24.01.2020 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) proszę o złożenie oferty na:

Wykonanie analiz próbek wody z ujęć wody w Mirczu, Małkowie Nowym i Wiszniowie, analizy ścieków z oczyszczalni w Mirczu, Małkowie Nowym i Wiszniowie, analiz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

 

Wyszczególnienie analizy (termin i miejsce będzie ustalany z wykonawcą telefonicznie lub poczta e-mail):

 

a) monitoring  wody – 10  razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki:

{·         4 razy wodociąg Mircze,

{·         2 razy wodociąg Wiszniów,

{·         2  razy wodociąg Malków Nowy,

{·         2 razy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

b) monitoring wody w zakresie: ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC ±2, 68±4h, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli

·         2 razy w roku wodociąg Mircze;

c) monitoring wody – 2 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 - parametry grupy B:

{·        1 raz wodociąg Mircze,

{·         1 raz wodociąg Małków;

d) analiza wód popłucznych – 6 razy w roku w zakresie: zawiesiny ogólne, żelazo:

{·       6 razy hydrofornia Małków Nowy;

e) analiza osadu ściekowego – 2 razy w roku w zakresie: pH, sucha masa, substancja organiczna, zawartość azotu ogólnego, zawartość azotu amonowego, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk, nikiel, rtęć, miedź, chrom, kadm, ołów, liczba Ascaris sp., liczba Toxocara sp., liczba Trichuris sp., obecność Salmonella sp., obecność specjalnego DNA Salmonella sp.:

{·         2 razy oczyszczalnia Ecolochif Mircze;

f) analiza gleby pod kątem stosowania osadu ściekowego + ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego wykorzystania

- 2 raz w roku w zakresie: pH, fosfor przyswajalny, miedź, ołów, cynk, rtęć, chrom, kadm, nikel, grupa granulometryczna piasek >0,1 mm, grupa granulometryczna pył 0,1-0,02 mm, grupa granulometryczna cząstki iłowe <0,02 mm.;

g) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków

- 10 razy w roku próby średnio-dobowych w zakresie : CHZTCr, zawiesiny ogólne, BZT5 :

{·         10 razy oczyszczalnia Ecolochif Mircze;

- 4 razy w roku próby uśrednione  w zakresie: CHZTCr, zawiesiny ogólne, BZT5.  :

{·         2 razy oczyszczalnia Wiszniów,

{·         2 razy oczyszczalnia Małków Nowy;

h) analiza odpadu  o kodzie 19 12 12 (0-80mm) po stabilizacji tlenowej 12 razy w roku w zakresie: AT4 (aktywność  oddechowa):

·      12  razy w roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

i) analiza ścieku technologicznego  z kompostowni , odprowadzanych do oczyszczalni ścieków– 2 razy w roku w zakresie:  węglowodory ropopochodne rtęć, cynk, miedź, ołów, kadm,  nikiel, chrom, ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny,

·        2 razy Zakład Zagospodarowania odpadów w Łaskowie;

j) analiza parametrów odpadu   o kodzie 19 12 12 (>80mm) – 6 razy w roku w zakresie: ogólny węgiel organiczny (TOC), straty prażenia (LIO), ciepło spalania, sucha masa – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach:

·        6 razy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

k) analiza odpadu o kodzie  190599 -12 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach oraz ogólny węgiel organiczny (TOC), straty prażenia (LIO),AT4 (aktywność oddechowa)

·     12 razy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

l) analiza ścieków deszczowych - 1 raz w roku w zakresie: węglowodory ropopochodne, zawiesina ogólna:

·        1 raz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

ł) pomiar poziomu emisji hałasu od instalacji i urządzeń do środowiska

zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody Dz.U. z 2014 poz. 1542:

- przedział czasu odniesienia równy ośmiu najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym:

          1 razy oczyszczalnia Mircze,

          1 raz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

- przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godziny nocy:

          1 raz oczyszczalnia Mircze,

          1 raz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

m) natężenie pola elektromagnetycznego środowiska pracy w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

          Typ urządzenia : SUSPENDED ELECTROMAGNET, model: SE 750 SC2

Pobór próbek należy do wykonawcy. Po każdym cyklu badań wykonane zostanie sprawozdanie z wyników badań wliczone w koszt usługi.

 

1.      Termin wykonania zamówienia: 2020 rok.

2.      Kryteria wyboru oferty i ich waga:

 

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena:

100

3.      Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.

Zaakceptowany projekt umowy

3.

Akredytacja laboratorium upoważniająca do wykonywania badań wymienionych w ofercie.

4.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

5.   Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 roku, do godz. 12.00, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

6.  Informacja o wadium: Wadium nie pobiera się

7.    Termin związania ofertą: 7 dni

 

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 541

Utworzono dnia: 24.01.2020

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz próbek wody ścieków i odpadów

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika formularz ofertowy

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika wzór umowy

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika oświadczenie

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz próbek wody ścieków i odpadów

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz próbek wody ścieków i odpadów

24.01.2020, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz