GZK/271/2/5/2022                                                         Mircze dnia 31.05.2022 roku

 

                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

Usługę rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, przyjmowanych przez Zamawiającego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

1.        Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu specjalistycznego sprzętu, tj. mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego wyposażonego w separator magnetyczny służący do odzysku metali żelaznych.

2. Wykonawca wykona usługę sprzętem o parametrach:

- wydajność min. 10 ton odpadów komunalnych / motogodzina

- bezpośredni wyrzut odpadów na wysokość min. 4 m,

- możliwość pracy na zewnątrz,

3. W ramach zamówienia obsługa, konserwacja i eksploatacja urządzenia leży po stronie Wykonawcy.

4. Rozdrabniacz zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Zagospodarowania odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które będzie obejmowało oferowany rozdrabniacz.

6. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do czynności serwisowych i usunięcia awarii lub, jeżeli usuniecie awarii nie jest możliwe w deklarowanym terminie, do zapewnienia maszyny zastępczej na swój koszt i ryzyko.

7. Oferowany sprzęt powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i być sprawny technicznie.

8. Załadunek odpadów do rozdrabniacza oraz ich przemieszczenie do miejsca magazynowania po rozdrobnieniu zapewnia Zamawiający.

9. Usługa będzie rozliczona na podstawie  rzeczywistej ilości motogodzin przepracowanych przez rozdrabniacz.

10. Zamawiający przewiduje wykonanie jednej usługi rozdrobnienia w ciągu realizacji zamówienia. Rozdrabniacz będzie wykorzystywany przez minimalnie 30 motogodzin, a maksymalnie 80 motogodzin. Podana wartość, jest wartością maksymalną całego zamówienia. Nie stanowi ona jednak zobowiązania dla Zamawiającego do wykorzystania oferowanego sprzętu w pełnym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości motogodzin przepracowanych przez urządzenie.

11. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (w tym  szczególności ubezpieczenie, dostarczenie sprzętu Zamawiającemu, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas awarii, obsługę, serwis i konserwację urządzenia) oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

12. Koszty paliwa niezbędnego do pracy urządzenia, w całości pokrywa wykonawca.

13. Zamawiający informuje, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie działa w systemie II-zmianowym (16 godzin/dobę) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

14. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do obowiązujących regulaminów Zamawiającego, a w szczególności dotyczących zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

15. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

16. Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Cena: 100 %

Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

17. Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy  w stosunku, do których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

19. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2022 roku, do godz. 1000.

20.  Termin związania ofertą: 30 dni

21. Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 112

Utworzono dnia: 31.05.2022

Dokument wprowadził:
AJaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

31.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika wzór umowy

31.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

31.05.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika oświadczenie wykonawcy

31.05.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych

31.05.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe: usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych