GZK/271/1/3/2021                                                         Mircze dnia 04.03.2021 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2019) proszę o złożenie oferty na:

Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych.

1.         Wykonawca wykona usługę sprzętem o parametrach:

- wydajność min. 10 ton odpadów komunalnych / motogodzina

- bezpośredni wyrzut odpadów na wysokość min. 4 m,

- możliwość pracy na zewnątrz.

2. W ramach zamówienia obsługa, konserwacja i eksploatacja urządzenia leży po stronie Wykonawcy.

3. Rozdrabniacz zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Zagospodarowania odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze, w terminie 5 dni od podpisania umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które będzie obejmowało oferowany rozdrabniacz.

5. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do czynności serwisowych i usunięcia awarii lub, jeżeli usuniecie awarii nie jest możliwe w deklarowanym terminie, do zapewnienia maszyny zastępczej na swój koszt i ryzyko.

6. Oferowany sprzęt powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i być sprawny technicznie. Usługa będzie rozliczona na podstawie  rzeczywistej ilości przepracowanych przez rozdrabniacz motogodzin.

7. Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch usług rozdrobnienia w ciągu realizacji zamówienia. Rozdrabniacz będzie wykorzystywany przez minimalnie 30 motogodzin, a maksymalnie 60 motogodzin. Podana wartość, jest wartością maksymalną całego zamówienia. Nie stanowi ona jednak zobowiązania dla Zamawiającego do wykorzystania oferowanego sprzętu w pełnym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości przepracowanych przez urządzenie motogodzin.

8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (w tym  szczególności ubezpieczenie, dostarczenie sprzętu Zamawiającemu, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas awarii, obsługę, serwis i konserwację urządzenia) oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

9. Koszty paliwa niezbędnego do pracy urządzenia, w całości pokrywa wykonawca.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2021 r.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Termin wykonania

-

Okres gwarancji

-

Termin płatności

-

{C}{C}2.       {C}{C}Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

{C}{C}2.       {C}Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

{C}{C}3.       {C}Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2021 roku, do godz. 1000.

{C}{C}4.       {C}{C}Termin związania ofertą: 30 dni

{C}{C}5.       {C}{C}Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 91

Utworzono dnia: 04.03.2021

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.03.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: usługa rozdrobnienia odpadów

04.03.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika formularz ofertowy

04.03.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika wzór umowy

04.03.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika oświadczenie

04.03.2021, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: usługa rozdrobnienia odpadów