GZK/271/1/7/2022                                                            Mircze dnia 18.07.2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ                     RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 złotych.

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

Wykonanie przeglądu technicznego i konserwację maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

1.       Maszyny i urządzenia objęte przeglądem:

•                     Prasa kanałowa balastu;

Model: BALING PRESS (producent ASTERO d.o.o); Typ: ATS 110-75D-5VT;

•                     Prasa kanałowa surowców z perforatorem butelek PET;

Model prasy: BALING PRESS; Typ: ATS 110-75D-4V;

Typ perforatora: PERFOLUX – 900 – 2x2,2;

·         Kompostownia;

Typ: KSS KOMPOLUX; Wersja: 4B-NO-Z (4 Boksy, Nawiew Odciąg, Zraszanie);

2.       Zamówienie obejmuje: przegląd techniczny i konserwację maszyn i urządzeń , wystawienie raportu z określeniem sprawności maszyny i dopuszczeniem do dalszego użytkowania. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze.

3.       W przypadku zlecenia dodatkowych napraw wynikających z wykonanych przeglądów i konserwacji wartość napraw ustalana będzie indywidualnie pomiędzy stronami osobnym zleceniem.

4.       Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu wykonania przedmiotu zamówienia.

5.       Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do ogłoszenia.

6.       Termin wykonania zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7.       Warunki udziału w postępowaniu:

a)       Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.

c)       Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

e)       Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

8.       Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium:  Cena netto: 100 %

9.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

10.   Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2022 roku, do godz. 12.00.

11.   Termin związania ofertą: 30 dni

12.   Okres gwarancji: nie dotyczy.

13.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

14.   Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, z siedzibę przy ul. Młyńskiej 2A, 22-530 Mircze email: gzk.mircze@wp.pl;

2.      w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, pocztą elektroniczną na adres mail: iod-gzk.mircze@wp.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GZK/271/1/7/2022, prowadzonym w formie zapytania ofertowego (wartość poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych);

4.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby fizyczne oraz podmioty uprawnione przepisami prawa; podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora; strony trzecie, pod warunkiem, że zostaną im ujawnione dane.;

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 3. Następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi;

6.      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7.      posiada Pani/Pan:

a.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;

c.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d.      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.      nie przysługuje Pani/Panu:

a.       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 129

Utworzono dnia: 18.07.2022

Dokument wprowadził:
AJaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

18.07.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy

18.07.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 4 Wzór umowy

18.07.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 - zakres czynności

18.07.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 zakres czynności

18.07.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: Przegląd i konserwacja maszyn

18.07.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe: Przegląd i konserwacja maszyn