GZK/271/1/1/2021                                           Mircze dnia   26.01.2021 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) proszę o złożenie oferty na:

Wykonanie analiz próbek wody z ujęć wody w Mirczu, Małkowie Nowym i Wiszniowie, analizy ścieków z oczyszczalni w Mirczu, Małkowie Nowym i Wiszniowie, analiz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

 

Wyszczególnienie analizy (termin i miejsce będzie ustalany z wykonawcą telefonicznie lub poczta e-mail):

 

a) monitoring  wody – 10  razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki:

·         5 razy wodociąg Mircze,

{·         {C}1 raz wodociąg Wiszniów,

{·         {C}3  razy wodociąg Malków Nowy,

{·         {C}1 raz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

b) monitoring wody w zakresie: ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC ±2, 68±4h, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli

·         {C}3 razy w roku wodociąg Mircze;

c) monitoring wody – 1 raz w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 - parametry grupy B:

{·         {C}2 razy wodociąg Wiszniów

d) analiza wód popłucznych – 6 razy w roku w zakresie: zawiesiny ogólne, żelazo:

{·         {C}6 razy hydrofornia Małków Nowy;

e) analiza osadu ściekowego – 2 razy w roku w zakresie: pH, sucha masa, substancja organiczna, zawartość azotu ogólnego, zawartość azotu amonowego, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk, nikiel, rtęć, miedź, chrom, kadm, ołów, liczba Ascaris sp., liczba Toxocara sp., liczba Trichuris sp., obecność Salmonella sp., obecność specjalnego DNA Salmonella sp.:

{·         {C}2 razy oczyszczalnia Ecolochif Mircze;

f) analiza gleby pod kątem stosowania osadu ściekowego + ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego wykorzystania

- 2 raz w roku w zakresie: pH, fosfor przyswajalny, miedź, ołów, cynk, rtęć, chrom, kadm, nikel, grupa granulometryczna piasek >0,1 mm, grupa granulometryczna pył 0,1-0,02 mm, grupa granulometryczna cząstki iłowe <0,02 mm.;

g) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków

- 4 razy w roku próby średnio-dobowych w zakresie : CHZTCr, zawiesiny ogólne, BZT5 :

{·         {C}4 razy oczyszczalnia Ecolochif Mircze;

- 4 razy w roku próby uśrednione  w zakresie: CHZTCr, zawiesiny ogólne, BZT5.  :

{·         {C}2 razy oczyszczalnia Wiszniów,

{·         {C}2 razy oczyszczalnia Małków Nowy;

h) analiza odpadu  o kodzie 19 12 12 (0-80mm) po stabilizacji tlenowej 12 razy w roku w zakresie: AT4 (aktywność  oddechowa):

·         12  razy w roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

i) analiza ścieku technologicznego  z kompostowni , odprowadzanych do oczyszczalni ścieków– 4 razy w roku w zakresie:  węglowodory ropopochodne rtęć, cynk, miedź, ołów, kadm,  nikiel, chrom, ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny,

·         4 razy Zakład Zagospodarowania odpadów w Łaskowie;

j) analiza parametrów odpadu   o kodzie 19 12 12 (>80mm) – 4 razy w roku w zakresie: ogólny węgiel organiczny (TOC), straty prażenia (LIO), ciepło spalania, sucha masa – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach:

·         {C}4 razy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

k) analiza odpadu o kodzie  190599 -12 razy w roku w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach oraz ogólny węgiel organiczny (TOC), straty prażenia (LIO),AT4 (aktywność oddechowa)

·         {C}12 razy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

l) analiza ścieków deszczowych - 2 razy w roku w zakresie: węglowodory ropopochodne, zawiesina ogólna:

·         2 razy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

ł) hałas w środowisku pracy: w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

  • 31 punktów pomiarowych

m) badanie prób powietrza na stanowisku pracy w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

  • 8 punktów pomiarowych

n) oświetlenie stanowiska pracy w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  • 11 punktów pomiarowych

o) pyły w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

  • 4 punkty pomiarowe w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

p) drgania w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

  • 21 punktów pomiarowych

r) badanie substancji promieniotwórczych stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu Ra-226, Ra-228

{·         {C}1 raz studnia ujęcia Wiszniów

{·         {C}1 raz studnia ujęcia Małków Nowy

s) Analiza parametrów odpadu   o kodzie 19 12 10 (pochodzących z odpadów wielkogabarytowych) – 1 raz w roku w zakresie: ogólny węgiel organiczny (TOC) [%], straty prażenia (LIO) [%], ciepło spalania [MJ/kg suchej masy] – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

·         {C}1 raz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie;

 

Pobór próbek należy do wykonawcy. Po każdym cyklu badań wykonane zostanie sprawozdanie z wyników badań wliczone w koszt usługi.

Termin wykonania zamówienia: 2021 rok.

 {C}Kryteria wyboru oferty i ich waga:

 

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena:

100

3.      {C}Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.

Zaakceptowany projekt umowy

3.

Akredytacja laboratorium upoważniająca do wykonywania badań wymienionych w ofercie.

4.      {C}Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

5.      Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2020 roku, do godz. 10.00, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

6.      {C}Informacja o wadium: Wadium nie pobiera się

7.      {C}Termin związania ofertą: 7 dni

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 61

Utworzono dnia: 25.01.2021

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.01.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika odpowiedzi na pytania wykonawców

26.01.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: GZK/271/1/1/2021

26.01.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika formularz ofertowy

26.01.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika umowa

26.01.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: GZK/271/1/1/2021

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: GZK/271/1/1/2021

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: GZK/271/1/1/2020

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika umowa

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika formularz ofertowy

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika oświadczenie

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz

25.01.2021, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analiz