GZK/271/3/3/2022                                                             Mircze dnia 17.03.2022 roku

 

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

.

Dostawę kompletu opon do ładowarki teleskopowej o rozmiarze 460/70/24.

 

1.                  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych opon w ilości 4 szt . o rozmiarze 460/70/24. Opony muszą być kompatybilne z ładowarką teleskopową CAT TH408D.

Wymagane minimalne parametry:

            - Szerokość: 460 mm,

            - Profil: 70,

            - Średnica: 24”,

            - Indeks prędkości: A8,

            - Indeks nośności: 159,

            - Konstrukcja: opony diagonalne,

            - Typ: opony przemysłowe,

            - bezkierunkowa konstrukcja bieżnika.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze.

3. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na opony wynosi 24 miesiące (licząc od daty dostawy do Zamawiającego).

4. Produkcja opony nie może być starsza niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

5.. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon o wyższych parametrach tzn. oznaczenie nośności, i prędkości. Podane parametry należy traktować jako wartość minimalna.

6. Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 2022).

7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (w tym dostarczenie sprzętu Zamawiającemu).

8.Termin wykonania zamówienia: 7 dni roboczych od podpisania umowy.

9. Kryteria wyboru oferty i ich waga: cena 100%

Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

11.Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2022 roku, do godz. 1000.

12.Termin związania ofertą: 30 dni

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 87

Utworzono dnia: 17.03.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

17.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 Wzór umowy

17.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy

17.03.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 Oświadczenie

17.03.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe: Dostawa opon