Znak: GZK/271/1/9/2018                                               Mircze, 10.09.2018 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 ) proszę o złożenie oferty na:

Dostawę odzieży roboczej zimowej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

Wspólny słownik zamówień: kod  CPV   18100000-0

 

1.     {C}{C}{C}Termin wykonania zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2.     {C}{C}{C} Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

 

3.     {C}{C}{C}Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

4.     {C}{C}{C}Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

5.     {C}{C}{C}Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 roku, do godz. 12.00, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

6.     {C}{C}{C}Termin związania ofertą: 30 dni

7.     {C}{C}{C}Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 536

Utworzono dnia: 10.09.2018

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa odzieży

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa odzieży

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa odzieży

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika zał. 1 zestawienie asortymentowo-ilościowe

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika oświadczenie

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika zał. 1 zestawienie asortymentowo-ilościowe

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

10.09.2018, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa odzieży