Znak: GZK/271/2/3/2018                                                           Mircze, 21.03.2018 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 ) proszę o złożenie oferty na:

Dostawę odzieży roboczej letniej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym:

Lp.

Asortyment

Jednostka miary

Ilość

Opis

1

Ubranie letnie męskie

komplet

26

Ubranie  letnie męskie tj. bluza i spodnie. 

2

Ubranie letnie damskie

komplet

2

Ubranie  letnie damskie tj. bluza i spodnie. 

3

Czapka

sztuka

28

Czapka z daszkiem.

4

Obuwie ochronne letnie

(środki ochrony indywidualnej)

Para

28 w tym 2 damskie

Podeszwa antyprzebiciowa, podnosek stalowy lub równoważny. Buty muszą posiadać zgodność z normą EN 20345 lub równoważną oraz specyfikacją minimum S1P oraz posiadać oznakowanie CE.

5

Obuwie robocze letnie

Para

3 w tym 1 damskie

-

6

Rękawice ochronne (środki ochrony indywidalnej)

Para

100

                           Rękawice muszą posiadać zgodność z normą EN 388 lub równoważną oraz odporność na zagrożenia minimum 4543 oraz posiadać oznakowanie CE.

 

 

Do każdej certyfikowanej dostarczonej odzieży ochronnej jako środków ochrony indywidualnej Wykonawca dołączy deklarację zgodności WE oraz instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim.

 

 

Wspólny słownik zamówień: kod  CPV   18100000-0

 1.      Termin wykonania zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2.       Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Termin wykonania

-

Okres gwarancji

-

Termin płatności

-

3.      Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.

Stosowne uprawnienia na wykonywanie określonej działalności

4.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

5.      Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2018 roku, do godz. 12.00, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

6.      Termin związania ofertą: 30 dni

7.      Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 637

Utworzono dnia: 21.03.2018

Dokument wprowadził:
A Jaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.03.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

21.03.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: dostawa odzieży

21.03.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: dostawa odzieży

21.03.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

21.03.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

21.03.2018, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe: dostawa odzieży