GZK/271/3/2/2022                                                         Mircze dnia 15.02.2022 roku

 

                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

Dostawę lemiesza dwustronnego do łyżki (czerpaka) ładowarki teleskopowej CAT TH408D do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lemiesza dwustronnego wraz ze śrubami i nakrętkami pasującego do łyżki (czerpaka) ładowarki teleskopowej CAT TH408D. Pojemność łyżki wynosi 2,0 m3, numer katalogowy łyżki: 220-4759. Numer katalogowy lemiesza dedykowany do tego rodzaju łyżki: 224-6213.

Lemiesz dwustronny powinien być wykonany ze stali o twardości minimum HARDOX 500. Orientacyjne parametry lemiesza zostały określone w załączniku graficznym.

2. Lemiesz zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Zagospodarowania odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze.

3. Oferowany sprzęt powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym.

4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (w tym dostarczenie sprzętu Zamawiającemu).

5.Termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

6.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7.Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2022 roku, do godz. 1000.

8.Termin związania ofertą: 30 dni

9.Okres gwarancji: gwarancja producenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 156

Utworzono dnia: 15.02.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa lemiesza

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika WZÓR UMOWY

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 1

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 2

15.02.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa lemiesza