GZK/271/1/8/2018                                                          Mircze dnia 27.08.2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) proszę o złożenie oferty na:

dostawę drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

Wspólny słownik zamówień: kod  44333000-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych pozyskanych na specjalistycznej linii sortowniczej;. Szacunkowa ilość zamówienia: ok. 20 000 kg.

Parametry techniczne drutu:

- średnica: Ø=3,2 mm

- wykonany zgodnie z normą PN EN-10016 i PN-67/M-80026  lub równoważną

- pakowany w kręgi o średnicy zewnętrznej nie większej niż 850 mm

- 48 kręgów o wadze w 1 kręgu w granicach 200 kg - 250 kg, 80 kręgów o wadze w 1 kręgu w granicach 80 kg – 100 kg.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Termin wykonania

-

Okres gwarancji

-

Termin płatności

-

1.      Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2.      {C}Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

3.      {C}Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2018 roku, do godz. 800, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

4.   Termin związania ofertą: 7 dni

5.   Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 504

Utworzono dnia: 27.08.2018

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.08.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa drutu cz.3

27.08.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

27.08.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE

27.08.2018, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: dostawa drutu