GZK/271/1/6/2018                                              Mircze dnia 22.06.2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) proszę o złożenie oferty na:

dostawę drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

Wspólny słownik zamówień: kod  44333000-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych pozyskanych na specjalistycznej linii sortowniczej;. Szacunkowa ilość zamówienia: ok. 10 000 kg.

Parametry techniczne drutu:

- średnica: Ø=3,2 mm

- wykonany zgodnie z normą PN EN-10016 i PN-67/M-80026  lub równoważną

- pakowany w kręgi o średnicy zewnętrznej nie większej niż 850 mm

- 32 kręgów o wadze w 1 kręgu w granicach 200 kg - 250 kg, 20 kręgów o wadze w 1 kręgu w granicach 80 kg – 100 kg.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Termin wykonania

-

Okres gwarancji

-

Termin płatności

-

{C}{C}{C}1.       {C}{C}{C}Opis warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

{C}{C}{C}2.       {C}{C}Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

{C}{C}{C}3.       {C}{C}Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018 roku, do godz. 1200, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

{C}{C}{C}4.       {C}{C}{C}Termin związania ofertą: 7 dni

{C}{C}{C}5.       {C}{C}{C}Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 530

Utworzono dnia: 22.06.2018

Dokument wprowadził:
A Jaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.06.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja z wyboru

29.06.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

22.06.2018, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Zapytanie ofertowe: dostawa drutu cz. 2

22.06.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

22.06.2018, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

22.06.2018, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanie ofertowe: dostawa drutu cz. 2