GZK/271/1/8/2022                                                           Mircze dnia 10.08.2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 złotych.

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn:

„ Budowa zbiornika bezodpływowego  wraz z przepompownią ścieków przemysłowych  w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.”

 

1.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki przemysłowe z mycia posadzek sortowni, z odwodnienia wagi samochodowej i brodzika przy urządzeniu do mycia kół samochodów oraz budowa przepompowni na istniejącym odcinku kanalizacji i odcinka przyłącza kanalizacyjnego tłocznego odprowadzającego ścieki z przepompowni do przedmiotowego zbiornika szczelnego. Zgodnie z projektem zaplanowano zbiornik szczelny betonowy o pojemności użytkowej Vu = 9,5 m3, prefabrykowany, o wymiarach 3,5x2,4x1,85. Przepompownia przetłaczająca ścieki z kanału napływowego o średnicy d 160 mm do zbiornika ścieków przemysłowych planowana jest z kręgów betonowych D=1000 mm i o głębokości 4,5m, montowanych w gotowym wykopie. W płaszczu przepompowni przewidziano montaż pompy do ścieków typu Pompa zatapialna WQ 1500 Profesional 230V IBO (lub inna o nie gorszych parametrach).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.       Prowadzenie prac przy zapewnieniu ciągłości funkcjonowania ZZO Łasków.

2.       Ewentualne odwodnienie wykopów.

3.       Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (również nieujawnionych na podkładach geodezyjnych).

4.       Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zbiornika, przepompowni i kanału napływowego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Składają się na niego następujące dokumenty:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robót.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robot w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1).

2.       Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3.       Warunki udziału w postępowaniu:

a)       Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.

c)       Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

e)       Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4.       Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Cena netto: 100%

5.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

6.   Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2022 roku, do godz. 1200,

7.   Termin związania ofertą: 30 dni

8.   Okres gwarancji: 60 miesięcy.

9.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

10.   Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, z siedzibę przy ul. Młyńskiej 2A, 22-530 Mircze email: gzk.mircze@wp.pl;

2.       w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, pocztą elektroniczną na adres mail: iod-gzk.mircze@wp.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GZK/271/1/8/2022, prowadzonym w formie zapytania ofertowego (wartość poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych);

4.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby fizyczne oraz podmioty uprawnione przepisami prawa; podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora; strony trzecie, pod warunkiem, że zostaną im ujawnione dane.;

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 3. Następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi;

6.       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7.       posiada Pani/Pan:

a.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;

c.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d.       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.       nie przysługuje Pani/Panu:

a.       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 119

Utworzono dnia: 10.08.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.08.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu zapytanie ofertowe: Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przepompownią

10.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

10.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Dokumentacja projektowa

10.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Przedmiar robót

10.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika wzór umowy

10.08.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przepompownią