GZK/271/4/8/2022                                                               Mircze dnia 17.08.2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 złotych.

 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

dostawę drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

Wspólny słownik zamówień: kod  44333000-3

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych pozyskanych na specjalistycznej linii sortowniczej;. Szacunkowa ilość zamówienia: ok. 4 000 kg.

2.       Parametry techniczne drutu:

- średnica: Ø=3,2 mm

- wykonany zgodnie z normą PN EN-10016 i PN-67/M-80026  lub równoważną

- pakowany w kręgi o średnicy zewnętrznej nie większej niż 850 mm

- 10 kręgów o wadze w 1 kręgu w granicach ok. 250 kg, 15 kręgów o wadze w 1 kręgu w granicach ok. 100 kg.

3.       Termin wykonania zamówienia: w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy.

4.       Warunki udziału w postępowaniu:

a)       Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.

c)       Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

e)       Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5.       Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium: Cena brutto: 100%

6.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

7.   Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2022 roku, do godz. 12.00,

8.   Termin związania ofertą: 30 dni

9.   Okres gwarancji: nie dotyczy.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

14.   Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, z siedzibę przy ul. Młyńskiej 2A, 22-530 Mircze email: gzk.mircze@wp.pl;

2.      w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, pocztą elektroniczną na adres mail: iod-gzk.mircze@wp.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GZK/271/4/8/2022, prowadzonym w formie zapytania ofertowego (wartość poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych);

4.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby fizyczne oraz podmioty uprawnione przepisami prawa; podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora; strony trzecie, pod warunkiem, że zostaną im ujawnione dane.;

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 3. Następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi;

6.      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7.      posiada Pani/Pan:

a.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;

c.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d.      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.      nie przysługuje Pani/Panu:

a.       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 66

Utworzono dnia: 17.08.2022

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

17.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Wzór umowy

17.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy

17.08.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Zapytanaie ofertowe: Dostawa drutu