Numer ogłoszenia: 1/2019

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 13 listopada 2019 r.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. gospodarki odpadami

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:

1)    niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.,

b)    wykształcenie: min. średnie,

c)    znajomość przepisów dotyczących m.in.:

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy prawo ochrony środowiska,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,

-ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o ochronie danych osobowych

d)    biegła znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie pakietu MS Office i innych programów informatycznych oraz urządzeń biurowych,

e)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

h) nieposzlakowana opinia,

2)    dodatkowe:

a) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;

b) dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, kreatywność;

c) umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

d) umiejętność argumentowania;

e) umiejętności analityczne;

f) umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji;

g) umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych

II. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Obsługa wagi (przyjmowanie, ważenie wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów z odpadami oraz kierowanie ich do właściwego sektora)
 2. Obsługa bazy danych o odpadach
 3. Rozliczanie materiałów eksploatacyjnych będących na stanie zakładu
 4. Rozliczanie paliwa ze sprzętu będącego na stanie zakładu
 5. Opracowywanie sprawozdań dotyczących odpadów
 6. Sporządzanie na koniec każdego miesiąca raportów z przyjętych i wywiezionych odpadów
 7. Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą
 8. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym
 9. Współpraca z głównym księgowym w zakresie przygotowania rocznego planu budżetowego
 10. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw
 11. Inne czynności zlecone przez przełożonego

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

czas pracy: pełen wymiar - 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy i miesięcznym okresie rozliczeniowym, w systemie dwuzmianowym,

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony  nie przekraczający sześciu miesięcy,

Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1282 ),

Zawarcie umowy na czas nieokreślony po odbyciu służby przygotowawczej i po dokonaniu oceny umiejętności praktycznych pracownika na stanowisku,

Miejsce świadczenia pracy: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, praca biurowa – ale wymagająca również wyjazdów służbowych,

Praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych,

Wysiłek umysłowy.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV);

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);

4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

7. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- nieposzlakowanej opinii.

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1780) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

VI. Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta pracy na stanowisko referent do spraw gospodarki odpadami” w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, budynek oczyszczalni, pierwsze piętro w terminie do 25.11.2019 r. w godzinach 7.30 – 15.30. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu, dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na w/w stanowisku zostaną poinformowane telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 5353031.

 

VII. Administratorem Danych Osobowych jest:

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze

- dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą

udostępniane innym osobom;

- kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 611

Utworzono dnia: 13.11.2019

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.12.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika informacja o wynikach naboru

13.11.2019, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy

13.11.2019, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw gospodarki odpadami