GZK/271/1/6/2020                                    Mircze dnia 09.06.2020 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843) proszę o złożenie oferty na:

Wynajem mobilnego rozdrabniacza do odpadów komunalnych.

Wspólny słownik zamówień: kod  42996100-5 – Rozdrabniarki

Przedmiotem zamówienia jest wynajem mobilnego rozdrabniacza do odpadów komunalnych, służącego do recyklingu.

1.         Oferowany sprzęt musi posiadać:

- wydajność min. 10 ton odpadów komunalnych / motogodzina

- bezpośredni wyrzut odpadów na wysokość min. 4 m,

- możliwość pracy na zewnątrz.

2. W ramach zamówienia obsługa, konserwacji i eksploatacja urządzenia leży po stronie Wykonawcy.

3. Rozdrabniacz zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Zagospodarowania odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze, w terminie 5 dni od podpisania umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które będzie obejmowało oferowany rozdrabniacz.

5. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do czynności serwisowych i usunięcia awarii lub, jeżeli usuniecie awarii nie jest możliwe w deklarowanym terminie, do zapewnienia maszyny zastępczej na swój koszt i ryzyko.

6. Oferowany sprzęt powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i być sprawny technicznie. Usługa będzie rozliczona na podstawie  rzeczywistej ilości przepracowanych przez rozdrabniacz motogodzin.

7. Zamawiający szacuje, że rozdrabniacz będzie wykorzystywany przez maksymalnie 50 motogodzin. Podana wartość, jest wartością maksymalną zamówienia. Nie stanowi ona jednak zobowiązania dla Zamawiającego do wykorzystania oferowanego sprzętu w pełnym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości przepracowanych przez urządzenie motogodzin.

8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (w tym  szczególności ubezpieczenie, dostarczenie sprzętu Zamawiającemu, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas awarii, obsługę, serwis i konserwację urządzenia) oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

9. Koszty paliwa niezbędnego do pracy urządzenia, w całości pokrywa wykonawca.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 31.07.2020 r.

 Kryteria wyboru oferty i ich waga:

Kryterium

Waga oceny

w %

Cena netto:

100

Termin wykonania

-

Okres gwarancji

-

Termin płatności

-

2. Opis warunków udziału w postępowaniu ( oświadczenia, dokumenty jakie oferent jest zobowiązany dostarczyć):

1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

4.  Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przesłać pocztą  elektroniczną na adres: gzk.mircze@wp.pl lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2020 roku, do godz. 1000, do siedziby Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze (budynek oczyszczalni ścieków) tel. 505425450.

5.     Termin związania ofertą: 30 dni

6.      Okres gwarancji: nie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wyłączny wniosek.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 378

Utworzono dnia: 09.06.2020

Dokument wprowadził:
AJaśkiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu GZK/271/1/6/2020

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu GZK/271/1/6/2020

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika wzór umowy

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika formularz ofertowy

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu GZK/271/1/6/2020

09.06.2020, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu zapytanie ofertowe: wykonanie analizwynajem mobilnego rozdrabniacza do odpadów komunalnych