Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze na stanowisko –

                                  „podinspektor do spraw kadr i płac”

 

I. Nazwa jednostki.

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze

II. Określenie stanowiska.

podinspektor do spraw kadr i płac

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego (pod warunkiem znajomości języka polskiego o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

6) nieposzlakowana opinia;

7) znajomość przepisów prawa w zakresie: m.in.:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- u stawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

- ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,

- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

- znajomość programów kadrowo-płacowych, aplikacji Płatnik, aplikacji sprawozdawczych GUS,

- umiejętność korzystania z przepisów prawa,

- predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie:

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników oraz dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych,

3. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników i pracodawcy, w tym umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń,

4. Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,

5. Ustalanie uprawnień urlopowych pracowników,

6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich,

7. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz kontrola ich aktualności,

8. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i p. poż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,

9. Wydawanie i rejestr delegacji służbowych pracowników,

10. Sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie kadr i płac, w tym do GUS, ZUS, KRUS, US, organu prowadzącego,

11. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

12. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

13. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników, w tym: zgłaszanie, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków rodzin,

14. Naliczanie wynagrodzeń, nagród, odpraw, ekwiwalentów i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych,

15. Rozliczanie składek ZUS przy pomocy programu Płatnik,

16. Naliczanie należnych składek zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

17. Współpraca z głównym księgowym w zakresie:

a.  Opracowania rocznego planu budżetowego,

b.  Prognozowanych wydatków płacowych,

c.  Sporządzania analiz kadrowych, prognoz i sprawozdań,

d.  Przekazywania zestawień płac i ich księgowania,

18. Prowadzenie spraw dotyczących umów z Powiatowym Urzędem Pracy,

19. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wynagradzania i pracy,

20. Przygotowywanie korespondencji i projektów dokumentów związanych ze sprawami kadrowo-płacowymi,

23. Przygotowywanie korespondencji z organami w zakresie zajęć komorniczych i windykacji należności z wynagrodzenia za pracę,

24. Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych, zgłaszanie na szkolenia , planowanie szkoleń (ilościowe i wartościowe do budżetu), opisywanie faktur za szkolenia pod względem merytorycznym,

25. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

26. Pełnienie funkcji redaktora strony internetowej zakładu oraz BIP zakładu i zamieszczanie informacji podlegających publikacji,

26. Realizowanie kontroli zarządczej w zakresie prowadzonych spraw,

27. Prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu PFRON

28. Obsługa PPK dla pracowników i zleceniobiorców

29. Przyjmowanie i ewidencja w systemie płacowym deklaracji dotyczących zgłaszania/rezygnacji z PPK

30. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK

31. Kontrola poprawności oraz dokonywanie korekt naliczania wpłat od osób objętych PPK

32. Terminowe przekazywanie plików składkowych

33. Spełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy PPK

34. Współpraca z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK;

35.  Prowadzenie archiwum oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum,

36. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośrednich przełożonych.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1. Praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym w budynku administracyjnym Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu.

2. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej i wymaga przemieszczania się po schodach na piętro

budynku.

3. Praca wiąże się z koniecznością częstego przemieszczania się po terenie Zakładu oraz obejmuje wyjazdy służbowe poza teren Zakładu.

4. Praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. Umowa o pracę w wymiarze 2/3 etatu (przeciętnie 26 godzin 40 minut tygodniowo).

7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (do 12 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

VI. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wskazanie wymaganych dokumentów.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) list motywacyjny – opatrzony danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata oraz własnoręcznym podpisem;

2) życiorys zawodowy (CV) – opatrzony danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata oraz własnoręcznym podpisem;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata);

4) oświadczenia kandydata (opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem):

a) o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku;

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

c) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

d) o posiadanym obywatelstwie;

e) o nieposzlakowanej opinii;

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata, o której mowa w pkt IX;

5) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

6) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, kursach, itp. (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez kandydata kopii dokumentów winno polegać na zamieszczeniu przez kandydata na kopii dokumentu zapisu „poświadczam za zgodność z oryginałem”, daty oraz własnoręcznego podpisu.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze lub przesłać drogą pocztową  w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r., do godz. 15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Mirczu – "podinspektor do spraw kadr i płac”.

2. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Zakładu.

3. Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą zobowiązani do okazania dowodu osobistego.

5. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu, będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu  oraz na tablicy ogłoszeń.

IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu z siedzibą przy ul. Młyńskiej 2A, 22-530 Mircze email: gzk.mircze@wp.pl;

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, pocztą elektroniczną na adres mail: iod-gzk.mircze@wp.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub podjęcia kroków na Państwa wniosek przed zawarciem umowy;

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze:

a) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

b) art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w pozostałym zakresie danych (do kontaktu) na podstawie Państwa zgody;

4) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który dotyczy przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacje zdrowotne) podane przez Państwo w dokumentach aplikacyjnych na podstawie pisemnej zgody.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz

poprawności działania systemów;

2) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

6. Państwa dane zgromadzone w trakcie konkursu będą przechowywane przez czas jego trwania. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów przechowywane będą przez okres 5 lat od licząc od 1 stycznia kolejnego roku następującego po zakończeniu procedury konkursowej.

7. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) usunięcia swoich danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5) w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z prawem przed cofnięciem tej zgody;

6) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 227

Utworzono dnia: 22.07.2022

Dokument wprowadził:
AJaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.08.2022, AJaśkiewicz:

Dodanie załącznika INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

25.07.2022, AJaśkiewicz:

Edycja dokumentu Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

22.07.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym