Deklaracja dostępności

 

GZK w Mirczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gzkmircze.pl/bip

 

Data publikacji strony internetowej: 11.04.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://www.gzkmircze.pl/bip jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia:2022-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów jest Roman Szlingiert, e-mail: gzk.mircze@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 845353031 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

 

  1. Osoby niepełnosprawne przybywające do GZK w Mirczu mogą korzystać z parkingu ogólnodostępnego.
  2. Do budynku prowadzi wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
  3.  Pomieszczenia w GZK w Mirczu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 109

Utworzono dnia: 26.10.2022

Dokument wprowadził:
ajaskiewicz

Dokument opublikował:
AJaśkiewicz

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.10.2022, AJaśkiewicz:

Utworzenie zakładki Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami